© Falk Wenzel

Herunterladen (1,3 MB) v.l.n.r: Nils Dreschke, Ines Heinrich-Frank (Clara Schumann), Lars Frank (Robert Schumann), Gloria Iberl-Thieme a.G. (Marie Schumann), Ragna Schirmer a.G. © Falk Wenzel

 © Falk Wenzel

Herunterladen (1,4 MB) v.l.n.r: Ragna Schirmer a.G., Gloria Iberl-Thieme a.G. (Marie Schumann mit junger Clara Schumann) © Falk Wenzel

 © Falk Wenzel

Herunterladen (1,7 MB) Ragna Schirmer a.G. © Falk Wenzel

 © Falk Wenzel

Herunterladen (1,4 MB) v.l.n.r: Lars Frank (Robert Schumann), Ragna Schirmer a.G. © Falk Wenzel

 © Falk Wenzel

Herunterladen (3,2 MB) v.l.n.r: Lars Frank (Friedrich Wieck), Ines Heinrich-Frank (Clara Schumann), Ragna Schirmer a.G. © Falk Wenzel

 © Falk Wenzel

Herunterladen (1,1 MB) v.l.n.r: Gloria Iberl-Thieme a.G. (Marie Schumann), Lars Frank (Robert Schumann) © Falk Wenzel

 © Falk Wenzel

Herunterladen (1,4 MB) Ines Heinrich-Frank (Clara Schumann) © Falk Wenzel